VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana údajov v skratke

Všeobecné oznámenia

Nasledujúce upozornenia poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o téme ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov nižšie.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite?

Spracovanie údajov na tejto webovej lokalite vykonáva prevádzkovateľ webovej lokality. Jeho kontaktné údaje nájdete v záhlaví tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Po prvé, vaše údaje zhromažďujeme tak, že nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje sa zaznamenávajú automaticky, keď navštívite našu webovú lokalitu prostredníctvom našich IT systémov. Ide najmä o technické údaje (napr. webový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Zaznamenávanie týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Niektoré údaje zhromažďujeme, aby sme zabezpečili bezchybné fungovanie webovej stránky. Iné údaje môžeme použiť na analýzu vášho používateľského správania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. V tejto veci a v ďalších otázkach týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v brožúre. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napr. v e-mailovej komunikácii) môže mať bezpečnostné medzery. Bezchybná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Odkaz na zodpovedný orgán
Subjektom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Vitakraft Chovex Ltd.
Tranovice 287
739 53 Hnojník

Tel. +420-558-412611
E-mail: sekretariat@vitakraft.cz

Zodpovedná osoba je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. meno, e-mailová adresa atď.).

Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Viaceré postupy spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Svoj predtým udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak tak chcete urobiť, stačí nám poslať neformálnu správu e-mailom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa vykonávalo do času odvolania.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto webová lokalita používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky a otázky, ktoré nám posielate ako používateľ webovej lokality. To, že je pripojenie šifrované, zistíte podľa toho, že sa v adresnom riadku prehliadača zmení označenie "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v adresnom riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, tretie strany nemôžu čítať ani údaje, ktoré nám posielate.

Komunikácia, blokovanie, vymazanie

V rámci platných právnych predpisov máte právo byť kedykoľvek bezplatne informovaní o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov, prípadne o ich oprave, zablokovaní alebo vymazaní. V prípade týchto a ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v brožúre.

Odhlásenie sa z odberu propagačných e-mailov

Týmto odmietame použitie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinného výtlačku na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovatelia tejto webovej stránky si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napríklad formou spamu.

Súbory cookie

Webová stránka čiastočne používa súbory cookie. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie sa používajú na to, aby bola naša ponuka používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Sú to malé textové súbory, ktoré sa prenášajú do vášho počítača a ukladajú sa v prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sú "súbory cookie relácie". Tie sa po skončení vašej návštevy automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení, ak ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú opätovne rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Môžete upraviť nastavenia svojho prehliadača tak, aby vás informoval o ukladaní súborov cookie a povolil súbory cookie len v jednotlivých prípadoch; môžete všeobecne zakázať prijímanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne; môžete aktivovať automatické vymazanie všetkých súborov cookie po zatvorení prehliadača. Ak zakážete súbory cookie, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonanie operácie elektronickej komunikácie alebo na umožnenie určitých funkcií, ktoré ste si vyžiadali (napr. funkcie nákupného košíka), sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na ukladaní súborov cookie na účely poskytovania svojich služieb technicky bezchybným a optimalizovaným spôsobom. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napr. súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho správania pri surfovaní), toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa im venuje samostatne.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie o súboroch denníka servera, ktoré nám automaticky odosiela váš prehliadač. Ide o tieto súbory:

typ a verzia prehliadača
používaný operačný systém
adresa URL odkazujúceho servera
čas požiadavky na server
IP adresa
veľkosť načítaných údajov v bajtoch
Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, ktorý povoľuje spracovanie na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám zašlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane vami zadaných kontaktných údajov sa u nás uložia na účely spracovania vašej otázky a následných otázok. Tieto údaje neposkytujeme bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári sa vykonáva len na základe vášho súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí neformálna správa zaslaná e-mailom. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré sa vykonávalo do času odvolania.

Údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uložením alebo kým nepominie dôvod na ich uloženie (napr. po ukončení spracovania vašej otázky). Týmto nie sú dotknuté záväzné právne ustanovenia, najmä lehoty uchovávania údajov.

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvné údaje)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu potrebnom na vysvetlenie, formovanie obsahu alebo zmenu právneho vzťahu (statusové údaje). Deje sa tak na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ktorý povoľuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našej webovej stránky (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len vtedy, ak je to potrebné na umožnenie alebo vyúčtovanie používania služby používateľom.

Zhromaždené údaje zákazníka sa po uzavretí objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu vymažú. Tým nie sú dotknuté zákonné lehoty uchovávania údajov.

Webové písma Google

Táto webová lokalita používa len jednotnú reprezentáciu písiem s názvom Web Fonts, ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pri načítaní stránky váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a typy písma zobrazovali správne.

Na tento účel sa musí používaný prehliadač pripojiť k serverom spoločnosti Google. Týmto spôsobom sa spoločnosť Google dozvie, že naša webová stránka bola načítaná prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google používame v záujme jednotnej a príjemnej prezentácie našej online ponuky. Ide o oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, použije sa štandardné písmo z vášho počítača.

Viac informácií o webových písmach Google nájdete na stránke developers.google.com/fonts/faq a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Možnosti kontaktu

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť kontaktovať nás telefonicky, poštou alebo e-mailom. V tomto prípade sa údaje poskytnuté používateľom ukladajú na účely spracovania kontaktu. Tieto údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu poskytnuté tretím stranám.

Používanie služby Google Analytics s funkciou anonymizácie

Na našej webovej lokalite používame službu Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. služba Google Analytics používa "cookies". Informácie generované týmito súbormi cookie, ako napríklad čas, miesto a frekvencia vašich návštev webovej stránky vrátane vašej IP adresy, sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Na našej webovej lokalite používame službu Google Analytics s anonymizáciou IP. V tomto prípade spoločnosť Google skráti vašu IP adresu, a tým ju anonymizuje, už nie v členských štátoch Európskej únie alebo iných členských štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania našej webovej lokality, na zostavenie správ o činnosti webovej lokality pre nás a na poskytovanie ďalších služieb v súvislosti s vaším používaním webovej lokality a internetu. Spoločnosť Google bude tieto údaje prenášať aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Podľa vlastných údajov Google v žiadnom prípade nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi v Google. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením prehliadača; upozorňujeme však, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete spoločnosti Google zabrániť v zhromažďovaní a spracúvaní údajov generovaných súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics môžete zabrániť kliknutím na tento odkaz. Vloží sa súbor cookie, ktorý zabráni zhromažďovaniu vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky: deaktivuje službu Google Analytics. Ďalšie informácie o spracovaní údajov používateľov v službe Google Analytics nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane osobných údajov: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Táto webová lokalita používa funkciu "demografie" služby Google Analytics. Umožňuje vytvárať správy, ktoré obsahujú výkazy o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy založenej na záujmoch spoločnosti Google a z údajov o návštevníkoch tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť ku konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte Google alebo všeobecne zakázať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics, ako je opísané v časti "Odhlásenie sa z reklamných e-mailov".

Používanie sekcií YouTube so zvýšenou ochranou údajov

Na našej webovej lokalite používame časť obsahu YouTube (videá). Používame pritom možnosť "rozšíreného režimu ochrany údajov", ktorú poskytuje YouTube. Ak si zobrazíte stránku, ktorá obsahuje vložené video, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a obsah sa zobrazí na webovej stránke prenesením do vášho prehliadača. Podľa spoločnosti YouTube sa v "rozšírenom režime ochrany údajov" na server YouTube odosielajú len údaje o tom, ktoré z našich webových stránok ste navštívili pri prezeraní videa. Ak ste zároveň prihlásení do služby YouTube, tieto informácie sa priradia k vášmu používateľskému kontu YouTube. Môžete tomu zabrániť tak, že sa pred návštevou našej webovej lokality odhlásite zo svojho používateľského účtu. Spoločnosť Google poskytuje ďalšie informácie o ochrane údajov v službe YouTube na tomto odkaze: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Používanie služby Google AdWords

Na propagáciu našej webovej stránky používame aj reklamný nástroj Google AdWords. V rámci toho používame na našej webovej lokalite analytickú službu Conversion Tracking spoločnosti Google Inc. Ak ste na našu webovú lokalitu vstúpili prostredníctvom reklamy Google, do vášho počítača sa umiestni súbor cookie. Platnosť týchto konverzných súborov cookie vyprší po 90 dňoch a neslúžia na vašu osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky našej webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme rozpoznať, že ste ako používateľ klikli na našu reklamu umiestnenú v spoločnosti Google a boli ste presmerovaní na našu stránku. Informácie zhromaždené konverznými súbormi cookie používa spoločnosť Google na zostavovanie štatistík o návštevách našej webovej lokality. Prostredníctvom týchto štatistík môžeme určiť celkový počet používateľov, ktorí klikli na našu adresu, a stránky našej webovej lokality, ktoré sa tomuto používateľovi následne zobrazili. My ani iní inzerenti prostredníctvom služby Google AdWords však žiadnym spôsobom nezískavame informácie, ktoré by umožňovali identifikáciu osôb. Inštalácii konverzných súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača, napríklad tak, že nastavíte prehliadač tak, aby všeobecne deaktivoval automatické vkladanie súborov cookie alebo aby blokoval súbory cookie výlučne z domény googleadservices.com. Príslušné vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na tomto odkaze: services.google.com/sitestats/de.html.

Ak sami používate reklamnú sieť Google, v určitých prípadoch sa môžu miešať reklamy, ktoré súvisia s našou webovou stránkou alebo našimi ponukami na nej.

Na trvalé vypnutie tejto funkcie ponúka spoločnosť Google doplnok pre väčšinu bežných prehliadačov na adrese www.google.com/settings/ads/plugin.

Používanie súborov cookie od niektorých poskytovateľov môžete zakázať aj tak, že ich vypnete, napríklad na adrese www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices alebo www.networkadvertising.org/choices/.

Pomocou marketingu medzi zariadeniami môže spoločnosť Google za určitých okolností sledovať vaše správanie pri používaní viacerých zariadení, takže potom môžete vidieť prispôsobenú reklamu prispôsobenú vašim záujmom, ak je to možné, aj keď zmeníte zariadenie. Predpokladá to však, že ste schválili prepojenie prehliadania vášho prehliadača s existujúcim účtom Google.

Spoločnosť Google ponúka podrobnejšie informácie o remarketingu Google na adrese http://www.google.com/privacy/ads/.

Sociálne pluginy pre Facebook

Na našej webovej stránke (adresa: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) integrujeme zásuvné moduly Facebooku. Zásuvné moduly, ktorých prehľad nájdete na adrese http://developers.Facebook.com/docs/plug-ins/, spoznáte podľa tlačidla Páči sa mi to alebo loga Facebooku.

Ak načítate jednu z našich webových stránok so zásuvným modulom Facebook, vytvorí sa priame spojenie so serverom Facebook. Nemáme žiadny vplyv na typ a rozsah údajov, ktoré Facebook zhromažďuje, ukladá a spracováva. Môžeme vás len informovať podľa našich najlepších vedomostí.

Facebook je prostredníctvom tohto pluginu informovaný o tom, že sa vám zobrazila príslušná webová stránka našej ponuky. To platí aj pre používateľov, ktorí nie sú registrovaní na Facebooku. V tomto prípade existuje možnosť, že Facebook uloží IP adresu.

Ak ste používateľom Facebooku a ste prihlásení, načítanie webovej stránky pluginu Facebook môže byť jednoznačne priradené k vášmu používateľskému kontu na Facebooku. Okrem toho zásuvné moduly sprostredkúvajú všetky interakcie, keď napríklad použijete tlačidlo Páči sa mi to alebo napíšete komentár.

Ukladaniu údajov o vás môžete zabrániť, ak sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásite zo služby Facebook. Okrem toho môžete zásuvné moduly zablokovať pomocou rozšírenia prehliadača (napríklad "Facebook Blocker").

Informácie o zásadách ochrany osobných údajov, účele a rozsahu zhromažďovania a spracovania údajov, ako aj o nastaveniach ochrany osobných údajov na Facebooku nájdete tu: www.facebook.com/privacy/explanation.php.

Zásuvný modul sociálnej siete Twitter

Táto ponuka využíva funkcie spoločnosti Twitter. Túto službu poskytuje spoločnosť Twitter Inc. so sídlom 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter ponúka funkciu tzv. tweetovania. Ak na našej webovej lokalite použijete funkciu Twitter, stránky, ktoré navštívite, budú prepojené s vaším účtom na Twitteri a prípadne oznámené iným používateľom. Pritom sa údaje prenášajú aj do služby Twitter.

Ako prevádzkovateľ nevieme nič o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Twitter. Viac informácií o tom nájdete vo vyhlásení spoločnosti Twitter o ochrane osobných údajov na adrese twitter.com/privacy. Spoločnosť Twitter vám ponúka možnosť upraviť nastavenia ochrany údajov prostredníctvom tohto odkazu: http://twitter.com/account/settings