Politika zasebnosti

Vitakraft Hobby program d.o.o. Mariborska cesta 23

Uvodne odredbe

Ta politika vzpostavlja odgovoren in pregleden okvir za zagotavljanje skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov.Politika velja za vse organizacijske dele podjetja Vitakraft HOBBY PROGRAM D.O.O. (v nadaljevanju VODJA OBDELAVE) ter vsem zaposlenim, tudi honorarnim sodelavcem in delavcem za določen čas ter vsem zunanjim sodelavcem, ki delujejo v imenu vodje obdelave.

Izjava o politiki

Vodja obdelave je predan poslovanju v skladu z vsemi zakoni, predpisi in najvišjimi standardi etičnega poslovanja.

Ta politika določa določila pričakovanega ravnanja zaposlenih pri upravljavcu in njegovih zunanjih sodelavcev, ki se ukvarjajo z zbiranjem, uporabo, shranjevanjem, posredovanjem, objavo ali uničenjem kakršnih koli osebnih podatkov zaposlenih, poslovnih partnerjev upravljavca in druge fizične osebe. Namen politike je poenotiti varstvo pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, z ohranjanjem zasebnosti njegovih osebnih podatkov v vseh vidikih delovanja upravljavca, ki vključujejo osebne podatke. Ta pravilnik določa, da Vitakraft HOBBY PROGRAM D.O.O. osebnih podatkov ne bo nepooblaščeno posredoval tretji osebi, niti ravnal na način, ki bi jih ogrožal.

Načela obdelave osebnih podatkov

Upravljavec sprejema naslednja načela, ki jih je treba upoštevati pri zbiranju, uporabi, hrambi, prenosu in uničevanju osebnih podatkov:

LEGITIMITETNOST, POŠTENOST IN TRANSPARENTNOST

Osebni podatki bodo obdelani zakonito, pošteno in transparentno do respondentov. To pomeni, da bo upravljavec podatkov v vseh relevantnih situacijah respondenta seznanil s tem, kako bo podatke obdeloval (transparentnost), obdelava pa bo potekala izključno v skladu s povedanim (poštenost) in v skladu s predpisanim namenom. v veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov (legitimnost).

OMEJITEV NAMENA

Osebni podatki bodo zbrani za jasno opredeljene in zakonite namene in ne bodo obdelani na noben način, ki ni v skladu s temi nameni. To pomeni, da mora upravljavec jasno navesti, za kaj bodo zbrani podatki uporabljeni, in omejiti obdelavo osebnih podatkov le na tiste postopke, ki so nujni za doseganje teh namenov.

MINIMIZACIJA PODATKOV

Zbrani osebni podatki bodo ustrezni in omejeni na tisto, kar je potrebno za doseganje namena njihove obdelave. To pomeni, da upravljavec ne bo zbiral, obdeloval ali hranil več osebnih podatkov, kot je nujno potrebno.

TOČNOST PODATKOV

Zbrani osebni podatki bodo točni in ažurni, kar pomeni, da bo imel upravljavec izdelane postopke za odkrivanje in ravnanje z zastarelimi, netočnimi in nepotrebnimi osebnimi podatki.

SKRBNO SHRANJEVANJE PODATKOV

Osebni podatki ne bodo shranjeni v obliki, ki omogoča identifikacijo respondenta dlje, kot je potrebno za namen obdelave. To pomeni, da bo upravljavec, kjer je to mogoče, osebne podatke hranil na način, ki omejuje ali onemogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

VARNOST PODATKOV

Osebni podatki bodo obdelani in shranjeni na način, ki zagotavlja ustrezno zaščito pred kršitvami, kot so nepooblaščena in nezakonita obdelava ter nenamerna izguba, uničenje ali poškodovanje podatkov. Upravljavec podatkov bo izvajal ustrezne tehnološke in organizacijske ukrepe, opisane v Politiki varovanja osebnih podatkov, da bo ves čas zagotavljal celovitost in zaupnost osebnih podatkov.

ZASEBNOST VGRAJENA V OBLIKOVANJE SISTEMA

Pri oblikovanju novih ter pri pregledu in razširitvi obstoječih sistemov in procesov upravljavca podatkov bo poskrbljeno za uporabo vseh teh načel z namenom maksimalne zaščite zasebnosti respondentov.

Pravice respondentov

Če upravljavec obdelave od respondenta zbira osebne podatke v zvezi z respondentom, ob zbiranju respondentu posreduje podatke iz 13. člena Uredbe.

Če osebni podatki niso pridobljeni od respondenta, upravljavec podatkov respondentu posreduje podatke iz 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če namerava upravljavec osebne podatke dodatno obdelovati za namen, ki je drugačen od tistega, za katerega so bili osebni podatki zbrani,

pred to dodatno obdelavo upravljavec podatkov posreduje anketirancu vse informacije o tem drugem namenu in vse druge pomembne informacije, ki jih določi Splošni

Uredba o varstvu podatkov (3. odst. 13. čl./4. odst. 14. čl.).

Zgoraj določene obveznosti upravljavca obdelave osebnih podatkov glede posredovanja informacij ne veljajo, če in v obsegu, v katerem anketiranec podatke že ima.

Vsi respondenti, katerih podatke zbira in obdeluje upravljavec, imajo naslednje pravice:

PRAVICA DO DOSTOPA DO INFORMACIJ

Vsak respondent ima pravico do kopije podatkov, ki jih ima upravljavec v svojem arhivu za potrebe vpogleda. Anketiranec ima poleg pravice do vpogleda v lastne podatke tudi pravico do informacij o:

 •     namen obdelave in pravna podlaga za obdelavo
 •     zakoniti interes, če obdelava temelji na njem
 •     vrste in kategorije zbranih osebnih podatkov
 •     tretje osebe, katerim se podatki posredujejo
 •     obdobje hrambe podatkov
 •     vir osebnih podatkov, če niso bili zbrani od anketirancev

Vse informacije morajo biti respondentu posredovane v jasnem in preprostem jeziku, da se zagotovi razumevanje, ter morajo biti jasno navedene in vidne, da jih respondent ne spregleda.
Obstaja možnost, da posredovanje zahtevanih podatkov respondentu razkrije podatke o drugi osebi. V takšnih primerih je zaradi zaščite pravic te osebe potrebno podatke anonimizirati ali v celoti zadržati.

PRAVICA DO POPRAVKA PODATKOV

Vsak respondent ima pravico do popravka nepravilnih ali nepopolnih podatkov, ki jih ima upravljavec v svojem arhivu.

PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico omejiti obseg obdelave v primerih, ko je to primerno.

PRAVICA DO PRENOSA PODATKOV

Anketiranci imajo pravico do kopije podatkov za posredovanje drugemu upravljavcu.

PRAVICA DO UGOVORA

Anketiranci imajo pravico do ugovora, še posebej v primeru, ko obdelava temelji na zakonitem interesu upravljavca. Nato je treba pregledati namen obdelave in določiti njeno pravno podlago ter v primerih, ko je to primerno, omogočiti subjektu, da prekliče soglasje za obdelavo podatkov in/ali preneha obdelovati svoje podatke.

PRAVICA DO OCENJEVANJA:

Anketiranci imajo pravico od nadzornega organa zahtevati presojo kršitev določb Uredbe in notranjih politik upravljavca.

PRAVICA DO UGOVORA PROFILIRANJU

Anketiranci imajo pravico ugovarjati avtomatskemu profiliranju in drugim oblikam avtomatiziranega odločanja.

V primeru, da upravljavec zavrne zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, bo v odgovoru naveden razlog za zavrnitev, na katerega se lahko posameznik pritoži pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov (DPO).

Pravna podlaga

Pravne osnove za prikupljanje i obradu osobnih podataka ispitanika su sljedeće:

ZAKONSKA OBVEZA
Zakoni kojima se uređuje poslovanje obveznika propisuju skupove podataka koji su nužni za izvršenje zakonske obveze. Za prikupljanje i obradu podataka propisanih zakonima, voditelj obrade neće tražiti privolu od ispitanika, ali će prikupljati samo podatke propisane zakonom i neće ih koristiti u druge svrhe. Ovo se posebno odnosi na podatke prikupljene temeljem sljedećih zakona i njima pripadajućih pravilnika među kojima izdvajamo:

 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost
 • Zakon o porezu na dohodak
 • Zakon o radu
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

IZVRŠENJE UGOVORNE OBVEZE
Osobne podatke potrebne za ispunjenje ugovorne obveze voditelj obrade će prikupljati bez privole ispitanika, u minimalnom obimu koji je nužan za izvršenje obveze.

LEGITIMNI INTERES
Voditelj obrade u daljnjem će tekstu objaviti popis svojih legitimnih interesa na temelju kojih prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu omogućavanja i/ili unapređenja svojih usluga ili proizvoda.

ZAŠTITA VITALNIH INTERESA ISPITANIKA
Voditelj obrade može prikupljati i obrađivati osobne podatke bez privole ispitanika ukoliko je to u svrhu zaštite njegovih vitalnih interesa.

JAVNI INTERES ILI IZVRŠENJE SLUŽBENE OVLASTI VODITELJA OBRADE:
U slučaju kada djelatnost voditelja obrade obuhvaća djelovanje u ime javnog interesa ili se obrada podataka temelji na drugoj vrsti službene ovlasti, nije uvijek nužno obavijestiti ispitanika o prikupljanju osobnih podataka.

PRIVOLA:
U svim ostalim slučajevima, voditelj obrade tražit će privolu od ispitanika za prikupljanje i obradu osobnih podataka u kojoj će svrha obrade biti jasno navedena. Ispitanik u svakom trenutku može povući privolu i time njegovi podaci moraju automatski biti uklonjeni i obrada prekinuta.

Voditelj obrade vodit će evidenciju aktivnih i povučenih privola u svrhu osiguravanja ispravnosti poslovanja.

Zakonit interes

V nadaljevanju bo upravljavec podatkov objavil seznam svojih zakonitih interesov, na podlagi katerih zbira in obdeluje osebne podatke za namene omogočanja in/ali izboljšave svojih storitev ali produktov.

VARSTVO VITALNIH INTERESOV RESPONDENTOV

Upravljavec lahko zbira in obdeluje osebne podatke brez privolitve subjekta, če gre za namen varovanja njegovih vitalnih interesov.

JAVNI INTERES OZIROMA IZVRŠEVANJE URADNIH POOBLASTIL UPRAVLJAVCA OBDELAVE:

V primeru, ko dejavnost upravljavca zajema dejavnosti v javnem interesu ali obdelava podatkov temelji na drugem uradnem pooblastilu, ni vedno potrebno obveščati anketiranca o zbirki osebnih podatkov.

SOGLASJE:

V vseh drugih primerih bo upravljavec od posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteval soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, v katerem bo jasno naveden namen obdelave. Subjekt lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče, zato morajo biti njegovi podatki samodejno izbrisani in obdelava prekinjena.
Vodja obdelave bo za namene zagotavljanja pravilnosti poslovanja vodil evidenco aktivnih in preklicanih privolitev.

Upravljavec lahko zbira osebne podatke, če je obdelava potrebna za namene zakonitih interesov upravljavca ali tretje osebe, razen kadar so ti interesi močnejši od interesov ali temeljnih pravic in svoboščin posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo zaščito osebnih podatkov, zlasti če je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok.

Izrazi in definicije

Splošna uredba o varstvu podatkov in spletna stran Vitakraft.si

Osebne podatke zbiramo med vašim obiskom naše spletne strani za namen povratnega stika:

1. z izpolnitvijo našega kontaktnega obrazca (tako zbrani osebni podatki so: ime in priimek ter elektronski naslov)

2. z neposredno komunikacijo preko elektronskega naslova in telefonskih številk, objavljenih na dnu strani.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, da vam zagotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo, več o piškotkih preberite tukaj: vitakraft.si/piskotki.

Zakonska regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 /ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

AGENCIJA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Državna agencija, katere naloga je varstvo podatkov in zasebnosti, nadzor nad procesi uporabe Uredbe ter aktivno izvajanje Uredbe o varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji.

URADNA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Strokovnjak za varstvo podatkov, ki deluje neodvisno in zagotavlja, da poslovni subjekt deluje v skladu s politikami in postopki, določenimi v Uredbi.

UPRAVLJALEC

Fizična oseba, katere osebne podatke obdeluje upravljavec ali izvajalec obdelave podatkov.

OSEBNE INFORMACIJE

Vsi podatki, ki so povezani s fizično osebo, to je respondentom, in na podlagi katerih je mogoče neposredno ali posredno identificirati osebo.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Vsaka dejavnost, ki se izvaja na osebnih podatkih, ne glede na to, ali je avtomatska ali ne, ki vključuje zbiranje, uporabo, ustvarjanje evidenc in podobno.

PROFILIRANJE

Kakršna koli avtomatizirana obdelava podatkov z namenom ocenjevanja, analiziranja ali napovedovanja vedenja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

PRAVICA DO DOSTOPA ANKETIRANCEV

Poznana kot „pravica do dostopa“ posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogoča dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj in so v posesti upravljavca podatkov.

Anketiranec ima tudi druge morebitne pravice, ki bi jih predpisal Generalni urad za varstvo podatkov in/ali Zakon o izvajanju Generalnega urada za varstvo podatkov, če niso predvidene v tej Politiki.

Splošna uredba o varstvu podatkov in spletna stran Vitakraft.hr

Osebne podatke zbiramo med vašim obiskom naše spletne strani za namen povratnega stika:

1. z izpolnitvijo našega kontaktnega obrazca (tako zbrani osebni podatki so: ime in priimek ter elektronski naslov)

2. z neposredno komunikacijo preko elektronskega naslova in telefonskih številk, objavljenih na dnu strani.

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, da vam zagotovimo najboljšo uporabniško izkušnjo, več o piškotkih preberite tukaj: vitakraft.si/piskotki.

Zakonska regulativa

Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 /ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

Zakon o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov LEGITIMNOST, POŠTENOST IN TRANSPARENTNOST

Osebni podatki bodo obdelani zakonito, pošteno in transparentno do respondentov. To pomeni, da bo upravljavec v vseh relevantnih situacijah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, obvestil o tem, kako bo podatke obdeloval (transparentnost), obdelava pa bo potekala izključno v skladu s povedanim (pravičnost) in v skladu z namenom. predpisano v veljavni zakonodaji o varstvu osebnih podatkov (legitimnost).

Datum: 22.05.2018